infokito

jembatan informasi kito

Kitab Fiqh Mazhab Syafi’i Abad ke-3 hingga ke-8 Hijriah

Posted by infokito™ pada 13 Juli 2016

Dalam catatan ini akan diuraikan nama-nama kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i, baik itu kitab induk (matan), kitab syarah, hasyiah dan mukhtashar yang telah disusun oleh ulama bagi setiap kitab induk. Selain kitab yang ditulis khusus dalam bidang fiqh, disebutkan beberapa kitab-kitab tafsir dan hadis yang membincangkan permasalahan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i. Bagi melengkapkan lagi kitab-kitab yang membahaskan fiqh, akan disebutkan juga nama-nama kitab Usul Fiqh yang disusun oleh ulama-ulama Syafi’iyyah. Catatan ini sebenarnya belum mencakupi semua kitab mazhab al-Syafi’i. Berikut daftar kitab tersebut yang disadur dari blog Karya Ulama.

Abad ke-3 Hijriah (200-299 H)

1.  Al-Imam Muhammad bin Idris bin ‘Uthman al-Syafi-’i (150-204H)
a)  al-Hujjah[1]
b)  al-Umm
c)  al-Imlak
d)  al-Amali
e)  al-Risalah (usul fiqh)
f)  Ibthal al-Istihsan

2.  Al-Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaithi (231H)
a)  Mukhtashar al-Buwaithi

3.  Abu Tsawr, Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Ghiffari (240H)
a) Ikhtilaf  Malik wa al-Syafi’i

4. Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi (242H)
a) al-Awsath (Ashl al-Isyraf)
b) al-Isyraf fi Ma’rifah al-Khilaf

5. Harmalah bin Yahya Abdullah al-Tujibi  (243H)
a)  al-Mabsut
b)  al-Mukhtashar

6. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma’il al-Mishri al-Muzani (246H)
a)  Mukhtashar al-Muzani Fi Furu’ al-Syafi-‘iyyah
b)  al-Mantsur
c)  al-Masa-il al-Mu’tabarah

7. Abu Abdullah al-Marwazi (202-294H//818-907M)
a)  Kitab al-Shiyam

===
[1] Kitab al-Hujjah mengandungi pendapat-pendapat al-Syafi’i ketika di Iraq, yang disebutkan sebagai Qawl al-Qadim. Kitab ini telah diriwayatkan oleh empat orang murid utama al-Syafi’i (Kibar al-Ashbab) di Iraq, iaitu Ahmad bin Hanbal, Abu al-Tsawr, al-Za’farani dan al-Karabisi.

===

Abad ke-4 Hijriah (300-399 H)

1.  Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Sahl al-Farisi  (305H)
a) al-Intiqad ‘ala al-Mukhtashar

2. Ibn Suraij, Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Umar al-Baghdadi (306H/918)
a) al-Mukhtashar fi al-Fiqh
b) al-Furuq fi al-Furu’
c) al-Wada-i’
d) al-‘Ayn wa al-Dayn

3. Abu Yahya Zakariyya bin Yahya bin ‘Abdul Rahman al-Bashri al-Sajiy (220-307H)
a) Ikhtilaf al-Fuqaha

4. Ibn al-Munzir, al-Imam al-Hafizh al-Faqih  Syaikh al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naisaburi (309H)
a) al-Ijma’

5. Abu Qasim al-Qazwini Abdullah bin Muhammad bin Ja’far (314H)

6. Abu Abdullah al-Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin ‘Asim bin al-Munzir bin al-Zubair bin al-‘Awwam  (317H/929M)
a) al-Kafi fi al-Fiqh
b) al-Fara-id
c) al-Jami’ fi al-Fiqh

7. Ibn Ziyad, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ziyad bin Wasil al-Naisaburi (238-324H/-935M)
a) Ziyadat al-Muzani  (Ziyadat Ibn Ziyad ‘ala al-Muzani)[1]

8. Abu Hamid al-Marwazi (326H)
a) al-Ta’liqah

9. Abu Sa’id  al-Hasan bin Ahmad bin Yazid al-Ishtakhri al-Syafi’i (244-328H/939M)
a) Adab al-Qadha’
b) al-Fara-id al-Kabir

10. Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi al-Sairafi (330H)
a) Kitab al-Fara-id

11. Ibn al-Qash, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abu Ahmad  al-Thabari  (335H/946M)
a) Adab al-Qadhi / Adab al-Qadha’
b) al-Mawaqit
c) al-Talkhish[2]
d) al-Miftah[3]
e) Dala-il al-Qiblah
f)  Nushrah al-Qawlain li al-Imam al-Syafi’i
g)  Syarh Mukhtashar al-Muzani

12. Ibn Abi al-‘Abbas, Abu Hafash ‘Umar bin Ahmad bin ‘Umar bin Suraij al-Baghdadi (340H/952M)
a) Tazkirah al-‘Alim wa al-Muta’allimin

13. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Marwazi (340H/952M)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani
b) al-Tawassuth

14. Al-Jawbaqi    (340H)
a) al-Nukat ‘ala Syarh Mukhtashar[4]

15. Al-Khuwarizmi, Abu Ahmad Muhammad bin Sa’id bin Muhammad bin Abdullah /Ibn al-Qadhi (343H/954M)
a) al-Hawi al-Qadim[5]
b) al-‘Umdah

16. Ibn al-Haddad al-Kinani,  Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qadhi ibn al-Haddad (344/345H)
a) al-Furu’ (Furu’ Ibn al-Haddad)[6]
b) Jami’ al-Fiqh
c) al-Bahir fi al-Fiqh
d) Adab al-Qudha’

17. Ibn. Abu Hurairah, al-Qadhi Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Husain al-Baghdadi (345H/956M)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani (al-Ta’liq al-Kabir ‘ala al-Mukhtashar / al-Ta’liq al-Shaghir ‘ala al-Mukhtashar)
b) Kitab al-Masa-il
c) Kitab al-Ta’liq Fi al-Fiqh  wa al-Masa-il

18. Abu ‘Ali al-Husain bin Qasim al-Thabari (350H)
a) al-Ifshah fi Syarh al-Mukhtashar

19. Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi (350H/961M)
a) ‘Uyun al-Masa-il[7]
b) al-Intiqad ‘ala al-Muzani

20. Ibn al-Qaththan al-Baghdadi, Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (359H)
a) al-Furu’

21. Al-Qadhi Abu Hamid, Ahmad bin Bisyr bin ‘Ami al-Amiri al-Marwaruzi (362H/972M)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani
b) al-Jami’ al-Kabir
c) al-Jami’ al-Shaghir
d) al-Fatawa

22. Shahib Jam-’u al-Jawami’, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin al-‘Ifris al-Zuzani (362H/972M)
a) Jam’u al-Jawami’[8]

23. Abu Bakr Muhammad bin ‘Ali bin Ismail al-Syasyi al-Qaffal al-Kabir (291-365H)
a) Adab al-Qadha’
b) Mahasin al-Syari’ah

24. Ibn al-Qaththan, al-Hafiz Abu Ahmad Abdullah bin ‘Adi bin Abdullah al-Jurjani (277-365H)
a) al-Intishar ‘ala Mukhtashar al-Muzani

25. Muhammad bin Ahmd bin al-Azhar al-Lughawi al-Azhari (282-370H)
a) al-Intishar li al-Syafi’i
b) Syarh Alfazh al-Mukhtashar

26. Abu al-Fayyad, Muhammad bin al-Husain bin al-Muntashir al-Bashri (385H/995M)
a) al-Lahiq ‘ala al-Jami’ / al-Lahiq bi al-Jami’[9]

27. Al-Khatan, Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan bin Ibrahim al-Istirabazi al-Jurjani (311-386H / 996M)
a) Syarh al-Talkhish Ibn al-Qash

28. al-Saimari, Abu al-Qasim Abdul Wahid  bin al-Husain bin Muhammad al-Qadhi (386H /996M)
a) al-Iydhah fi al-Mazhab

29. al-Dhaymari, Abu al-Qasim ‘Abu al-Wahid bin al-Husayn bin Muhammad al-Dhaymari al-Bashri  (386H)
a) al-Irsyad Syarh al-Kifayah

30. Ibn al-Daqqaq, Abu Bakr Muhammad bin Ja’far al-Baghdadi (306-392H/1001M)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani

31. al-Jurjani, al-Qadhi  Abu al-Hasan Ali bin Abdul Aziz bin al-Hasan (392H/1001M)
a) al-Wakalah

32. Abu Sa’id Ismail  bin Ahmad bin Ibrahim al-Isma’ili  ( 396H /1005M)
a)  al-Asyribah

33.  Abu al-Hasan Ali bin al-Husain al-Juri (398/400H)
a)  al-Mursyid fi Syarh Mukhtashar al-Muzani.

===
[1] Kandungan kitab ini sebagai tambahan bagi kandungan  asal Kitab Mukhtashar al-Muzani.  Di kalangan fuqaha mazhab Syafi’i ia  terkenal sebagai kitab  Ziyadat Ibn Ziyad.

[2] Kitab ini telah dihuraikan (syarah) oleh  Abu Abdullah al-Khatan (311-386H) dan Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H).

[3] Kitab al-Miftah telah disyarah oleh muridnya Abu ‘Ali al-Zujajiy (447H).

[4] Iaitu kitab yang memuatkan huraian dan beberapa kritikan terhadap kitab Syarh Mukhtashar al-Muzani karya gurunya Abu Ishaq al-Marwazi.

[5] Kitab ini di disebutkan sebagai al-Hawi al-Qadim, untuk membezakannya dengan kitab al-Hawi al-Kabir karya Imam al-Mawardi (450H). Kitab ini disusun berdasarkan kitab al-Jami’ al-Kabir karya Imam al-Muzani.

[6] Kitab ini telah disyarah oleh al-Qaffal, al-Qadhi Husain, Abu al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (445H) dan Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H).

[7]   Mengandungi nas-nas al-Syafi‘i dalam bidang fiqh. Kitab ini disyarah oleh Imam al-Qaffal al-Marwazi (al-Qaffal al-Shaghir) (417H).

[8] Kitab ini merupakan intipati kepada kitab-kitab mazhab Syafi’i seperti al-Qadim, al-Mabsuth, al-Amali, al-Buwaithi, Harmalah, Mukhtashar al-Muzani, al-Jami’ al-Kabir dan Kitab riwayat Abu Tsaur.

[9] Iaitu syarah/huraian kepada karya gurunya al-Qadhi Abu Hamid al-Marwarruzi (362H), sebagai penyempurnaan kitab al-Jami’ karya gurunya.)

===

Abad ke-5 Hijriah (400-499 H)

1. Abu al-Hasan al-Qasim bin Muhammad bin ‘Ali al-Syasyi , Ibn al-Qaffal al-Kabir (400H)
a) al-Taqrib Syarh Mukhtashar al-Muzani

2. Abu al-Qasim Yusuf bin Ahmad bin Yusuf bin Kajj al-Dinawari (405H)
a) al-Tajrid

3. Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani
b) Syarh al-Talkhish li Ibn al-Qash
c) Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad

4. al-Qadhi Abu Hamid al-Isfirayini, Ahmad bin Muhammad (344-406H)
a) al-Ta’liqah al-Kabirah  fi al-Fiqh ‘ala Mukhtashar al-Muzani[1]

5. al-Mahamili, Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mahamili, al-Dhabbi al-Baghdadi (368-415H)
a) al-Lubab fi Fiqh al-Syafi’i
b) al-Majmu’
c) al-Muqna’
d) al-Tajrid

6. Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi al-Qaffal al-Shaghir (327-417H)
a) Syarh al-Talkhish li Ibn al-Qash
b) Fatawa al-Qaffal
c) Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad
d) Syarh Kitab ‘Uyun al-Masail li  Abi Bakr al-Farisi[2]

7. Abu ‘Ali Al-Hasan bin Abdullah bin Yahya al-Bandaniji (425H)
a) al-Ta’liqah (al-Jami’)
b) al-Dzakhirah

8. Al-Ustaz Abu Mansur Abdul Qahhir bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi (429H)
a) Syarh Miftah Ibn al-Qash

9. Abu al-Fadhl Abdullah bin ‘Abdan bin Muhammad al-Hamdani (433H)
a) Syara-ith al-Ahkam

10. Rukn al-Islam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah al-Juwaini (438H)[3]
a) al-Tabshirah fi al-Waswasah
b) Mukhtashar al-Mukhtashar  (al-Mu’tashar)[4]
c) Mukhtashar fi Mawqif al-Imam wa al-Makmum
d) al-Jam’  wa al-Farq

11. Abu Hatim Mahmud bin al-Hasan bin Muhammad al-Anshari al-Thabari al-Qazwaini (440H)
a) Tajrid al-Tajrid[5]
b) al-Hiyal al-Dafi’ah

12. Abu al-Qasim al-Kurkhi Manshur bin ‘Umar bin ‘Ali al-Baghdadi (447H)
a) al-Ghunyah fi al-Mazhab

13. Abu ‘Ali al-al-Zujajiy, al-Qadhi al-Hasan bin Muhammad bin al-‘Abbas al-Zujaji al-Thabari (447H)
a) Ziyadah al-Miftah  (al-Tahzib)

14. Abu al-Farj Muhammad bin Abdul wahid bin Muhammad al-Darimi al-Baghdadi (358-448H)
a) al-Istizkar

15. Abu al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (445H/450H)
a) Syarh Mukhtashar al-Muzani  (al-Ta’liqah)
b) Syarh Furu’ Ibn al-Haddad
c) Syarh al-Kifayah.
d) al-Mujarrad

16. Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450H)
a) al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtashar al-Muzani
b) al-Iqna’ fi al-Fiqh al-Syafi’i[6]
c) al-Ahkam al-Sulthaniyyah

17. ‘Imaduddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ruyani al-Thabari (450H)
a) Adab al-Qadha

18. Muhammad bin Banan bin Muhammad al-Kazaruni (455H)
a) al-Ibanah fi al-Fiqh al-Syafi’i.

19. Al-Fawrani, Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran (461H)
a)  al-Ibanah fi Furu’ al-Syafi’i[7]
b) al-‘Umdah

20. Abu ‘Ashim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-‘Abbadi al-Harawi  (375-458H)
a) al-Ziyadat
b) Ziyadat al-Ziyadat[8]

21. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad  bin al-Husain bin ‘Ali al-Bayhaqi  (384-458H)
a) Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar / al-Sunan al-Wustha
b)  al-Mabsuth fi Jami’ Nushush al-Syafi’i
c)  al-Khilafiyyat

22. Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Khayran al-Baghdadi (Ibn Khayran al-Shaghir) ()
a) al-Lathif

23. Al-Qadhi Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwaruzi (462H)
a) al-Ta’liqah  (Syarh Mukhtashar al-Muzani )
b) al-Fatawa
c) Syarh al-Furu’ Ibn al-Haddad
d) Asrar al-Fiqh

24. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairaziy al-Fayruzabadi (393-476H)
a)  al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i
b)  al-Tanbih[9]
c) Tazkirah al-Mas-ulin fi al-Khilaf
d) al-Nukat fi Masail al-Mukhtalaf fiha Baina al-Syafi’i wa Abi Hanifah

25. Ibn al-Shabbagh, Abu Nashir Abdul Sayyid bin Abdul Wahid al-Baghdadi (400-477H)
a) al-Syamil al-Kabir ‘ala Mukhtashar al-Muzani[10]
b) al-Kamil
c) al-Fatawa

26. Abu Sa’id Abdul Rahman bin Makmun bin Ali al-Mutawalli al-Naisaburi (478H)
a) al-Tatimmah (Tatimmah al-Ibanah)[11]

27. Imam Haramain, Abu al-Ma-‘ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H)
a)  Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab[12]
b) Ghunyah al-Mustarsyidin fi al-Khilaf

28. Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Jurjani –Qadhi Basrah (482H)
a) al-Bulghah
b) al-Mu’ayah
c) al-Tahrir[13]

29. Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin al-Zar al-Sarakhsi (421-494H)
a) al-Amali[14]

30. Abu Abdullah al- Husain bin Ali  bin al-Husain al-Thabari (418-494/495H)
a) al-‘Uddah ( ‘Uddah al-Kubra Syarh al-Ibanah)[15]

31. Al-Hannathi, Abu ‘Abdullah al-Husain bin Muhamad bin al-Hasan al-Hannathi al-Thabari (495H)
a) al-Fatawa

===
[1] Kitab ini telah diringkaskan oleh Abu Ishaq Ibrahim al-Syairaziy al-Fayruzabadi (393-476H) melalui kitabnya al-Tanbih.

[2] Iaitu karya Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi (350H/961M)

[3]  Beliau adalah bapa kepada Imam al-Haramayn al-Juwayni (478H)

[4]  Ia merupakan ringkasan bagi kitab Mukhtashar al-Muzani, Kitab ini telah dihuraikan oleh Imam Abu Amru ‘Usman bin Muhammad bin Ahmad al-Mush’abi (550H), Imam Abu Khalaf ‘Awdh bin Ahmad al-Syarwani al-Syirazi (550H) dan Imam Ibn Thahir.

 

[5] Ia merupakan tajrid bagi kitab al-Tajrid karya sahabatnya Imam al-Mahamili (415H)

[6] Sebuah kitab ringkas dan padat dengan permasalahan hukum syarak, yang meliputi hampir kesemua perbahasan yang yang dibincangkan karya fiqh. Kitab ini telah diterbitkan pertama kalinya oleh Dar al-Ihsan, Taheran, pada tahun 1378H dengan ketebalannya 235 halaman. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan https://ia801308.us.archive.org/30/items/FP71016/71016.pdf

[7] Kitab ini telah disyarahkan oleh muridnya al-Mutawalli (478H) dengan kitabnya al-Tatimmah.

[8] Menurut al-Rafi’i kitab ini mengandungi himpunan fatwa al-‘Abbadi

[9] Kitab al-Tanbih merupakan ringkasan kitab al-Ta’liqat karya al-Qadhi Abu Hamid. Ia telah mendapat perhatian besar di kalangan ulama al-Syafi’i, mereka telah menyusun beberapa syarah, mukhtasar, dan sebagainya.

[10] Jika disebutkan kitab al-Syamil secara itlaqnya, maksudnya ialah kitab ini. Kitab al-Syamil telah disyarah oleh Imam Fakhr al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar al-Syasyi al-Qaffal al-Faraqy al-Syafi’i (429-507H) dengan kitabnya al-Syafiy Syarh al-Syamil.

[11] Kitab al-Tatimmah merupakan huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah karya Imam al-Fawrani (461H), iaitu guru kepada Imam al-Mutawalli. Namun kitab ini tidak sempat disempurnakan, hanya sampai bab al-Hudud.

[12] Kitab al-Nihayah dikatakan sebagai ringkasan bagi 4 buah kitab, iaitu Kitab al-Umm, al-Imlak, Mukhtashar al-Buwaithi dan Mukhtashar al-Muzani. Namun begitu menurut al-Babili dan Ibn Hajar al-Haytami kitab al-Nihayah merupakan syarah bagi Kitab Mukhtashar al-Muzani. Kitab al-Nihayah kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dengan kitabnya al-Basith.

[13] Sebuah kitab yang disusun dalam satu jilid yang tebal, mengandungi masalah hukum yang banyak, tanpa disertai dengan dalilnya (mujarrad dari istidlal.)

[14] Menurut al-Hafiz al-Zahabi judul kitab ini ialah al-Imla’.

[15] Iaitu syarah bagi kitab al-Ibanah karya al-Fawrani (461H)

===

Abad ke-6 Hijriah (500-599 H)

1. Muhammad bin Ali bin Abu Ali al-Qal’iy al-Yamani  (500H)
a) Ihtirazat al-Muhazzab

2. Abu Sa’ad Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Harawi (500H)
a). al-Isyaraf ‘ala Ghawamidh al-Hukumat

3. Ishaq bin Yusuf bin Ya’qub al-Sharadafi al-Yamani (500H)
a) al-Kafi fi al-Fara-idh wa fi al-Hisab

4. Abu al-Muhasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad al-Thabari al-Ruyani (415-502H)
a) Bahr al-Mazhab[1] 
b) Hilyah al-Mukminin fi al-Furu’
c) al-Kafi fi al-Furu’

5. Al-Qadhi Abu Nashr  Syuraih bin Abdul Karim bin Muhammad al-Ruyani (505H)
a) Rawdhah al-Hukkam wa Zinah al-Ahkam

6. Hujjatul Islam Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali (450-505H)
a) al-Basith[2]
b) al-Wasith Fi al-Mazhab
c) al-Wajiz Fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i[3]
d) al-Khulashah
e) al-Ihya ‘Ulum al-Din[4]

7. Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar al-Syasyi al-Qaffal al-Faraqy   (429-507H)
a) al-Syafiy fi Syarh al-Syamil[5]
b)  Hilyatul ‘Ulamaa’ fiy Ma’rifati Madzahib al-Fuqahaa’
c) al-Mu’tamad[6]

8. Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (436-516H)
a) Tahzib al-Fatawa ( al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i)
b) Syarh Mukhtashar al-Muzani

9. Abu al-Fath Sulthan bin Ibrahim bin Muslim al-Maqdisi (442-518/535H)
a) al-Tiqa al-Khatanain

10. Abu Ishaq al-Ruyani Ibrahim bin Ali bin al-Husain al-Syaibani al-Thabari (523H)
a) al-‘Uddah (al-‘Uddah al-Shughra)[7]

11. Al-Qadhi Abu ‘Ali al-Hasan bin Ibrahim bin ‘Ali bin Barhun al-Fariqi (433-528H)
a) al-Fatawa al-Majmu’ah
b) Fawa-id al-Muhazzab

12. ‘Imaduddin Abu Hamid Muhammad bin Yunus bin Muhammad al-Irbili al-Mawshuli (535H)
a) al-Fatawa
b) al-Muhith Jam’ al-Muhazzab wa al-Wasith

13. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad al-Marwazi (453-536H)
a) al-Ta’liqah al-Mabsuthah

14. Abu Sa’ad Muhyiddin Muhammad bin Yahya bin Manshur al-Naysaburi  (476-548H)
a) al-Muhith Syarh al-Wasith
b) al-Inshaf fi Masa-il al-Khilaf

15. Abu al-Ma’ali, Mujalla bin Jumai’ bin Naja al-Makhzumi al-Arsuqi al-Mishri (550H)
a) Adab al-Qadha’ (al-‘Umdah)

16. Abu Amru ‘Usman bin Muhammad bin Ahmad al-Mush’abi (550H )
a) Syarh Mukhtashar al-Mukhtashar[9]

17. Abu Khalaf ‘Awdh bin Ahmad al-Syarwani al-Syirazi  (550H)
a) Syarh Mukhtahar  al-Mukhtashar[10]

18. al-Qadhi Abu al-Ma’ali Mujalla bin Jami’ al-Makhzumi (550H)
a) al-Zakha-ir fi al-Furu’

19. Ibn al-Khall al-Syafi’i, al-Imam Abu al-Hasan Muhammad bin Mubarak Muhammad al-‘Ukbari (475-552H)
a) Tawjih al-Tanbih ( Syarh al-Tanbih li al-Syairazi)

20. Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Abi al-Haytsam al-Sha’abi al-Yamani (553H)
a) Ghayah al-Mufid wa Nihayah al-Mustafid fi al-Kalam ‘ala al-Muhazzab

21. Abu Husain Yahya bin Abu al-Khayr bin Salim al-‘Imrani al-Yamaniy  (489-558H)
a) al-Bayan Fi Mazhab al-Syafi‘i[11]
b) Musykil al-Muhazzab (Bayan ma Asykala min al-Muhazzab)
c) Radd al-Su-al ‘amma fi al-Muhazzab
d) Ghara-ib al-Wasith
e)  al-Zawa-id fi al-Furu’[12]

22. Hamalul Islam Abu Qasim Umar bin Muhammad bin Ahmad / Ibn al-Bazri (560H)
a) al-Fatawa
b) Hill Isykalat al-Muhazzab

23. Abu Muhammad, Mahmud bin al-‘Abbas al-Khawarizmi (568H)
a) al-Kafi

24. Quthbuddin Abu al-Ma’ali Mas’ud bin Muhammad bin Mas’ud al-Thuraisyisyi al-Naysaburi (505-578H)
a) al-Hadi  fi al-Fiqh[13]

25. Ibn Abu ‘Ashrun, Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Mutahhar bin  ‘Ashrun (493-585H)
a) al-Muzahhab Fi Gharib al-Muhazzab
b) Fawa-id al-Muhazzab
c) Shafwah al-Mazhab ‘ala Nihayah al-Mathlab[14]
d) al-Dhari’ah fi ma’rifah al-Syari’ah
e) al-Intishar

26. Najmuddin Abu al-Barakat Muhammad bin al-Muwaffiq bin Sa’id al-Khubusyani (510-587H)
a) Tahqiq al-Muhith

27. Al-Qadhi Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (533-593H)
a) al-Ghayah Fi al-Ikhtishar/ Matn al-Taqrib / Matn Abu Syuja’
b)  Syarh al-Iqna’ fi Furu’ al-Syafi’iyyah[15]

===
[1] Merupakan kitab huraian () bagi kitab Mukhtashar al-Muzani, karya Imam Ismail bin Yahya al-Muzani (246H).
[2] Dikatakan kitab al-Basith adalah ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab karya Imam al-Haramayni al-Juwaini (478H). Kitab al-Basith walaupun ringkasan kepada Nihayah al-Mathlab, tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut, malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi’i dengan penambahan dan pembetulan. Kitab al-Basith ini kemudiannya telah diringkaskan sendiri oleh al-Ghazali dengan beberapa tambahan di dalam kitabnya al-Wasith.

[3] Kitab al-Wajiz adalah ringkasan kitab al-Wasith karya al-Ghazali sendiri. Kitab al-Wajiz telah dihuraikan (syarah) beberapa ulama, antaranya;

  1.      a)Imam Fakhruddin al-Razi (606H),
  2.      b)Imam al-Rafi’i (623H) melalui karyanya Fath al’Aziz Syarh al-Wajiz, yang juga terkenal dengan judul al-Syarh al-Kabir. Kitab al-Syarh al-Kabir kemudiannya telah diringkaskan oleh al-Nawawi dalam kitab al-Rawdhah al-Thalibin.

[4] Walaupun Kitab al-Ihya’ lebih terkenal sebagai kitab tasawwuf, namun begitu ia juga boleh dianggap sebagai kitab fiqh kerana sebahagian isi kandungannya menyentuh bidang fiqh.

[5] Iaitu syarah bagi Kitab al-Syamil karya Ibn al-Shabbagh (477H)

[6] Syarah bagi kitab Hilyatul ‘Ulamaa’ fiy Ma’rifati Madzahib al-Fuqahaa’, iaitu karya beliau sendiri.

[7] Jika disebutkan kitab al-‘Uddah, maka yang dimaksudkan adalah kitab al-‘Uddah al-Shughra.  Haji Khalifah menyebutkan dalam kitabnya Kasyf al-Dzunun (2/1129) nama kitab ini adalah al-‘Uddah – tanpa perkataan al-Shughra. Kemungkinan perkataan al-Shughra tersebut ditambahkan di hujungnya bagi membezakannya dengan kitab al-‘Uddah al-Kubra, iaitu karya Imam Abu Abdullah al-Husain bin Ali al-Thabari (495H).

[8] Beliau adalah cucu kepada al-Imam  Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mahamili, al-Dhabbi al-Baghdadi (368-415H)

[9] Kitab yang menghuraikan (syarah) kitab Mukhtashar al-Mukhtashar karya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah al-Juwaini (438H).

[10] Juga kitab syarah bagi kitab Mukhtashar  al-Mukhtashar  karya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah al-Juwaini (438H).

[11] Ia merupakan kitab yang menghuraikan kandungan kitab al-Muhazzab karya Abu Ishak al-Syairazi (476H))

[12] Disusun dalam dua juzuk, sebagai tambahan bagi kitab al-Muhazzab karya al-Abu Ishaq al-Syairazi (476H).

[13]   Kitab ini telah disyarahkan oleh Baha-uddin al-Qafthi Hibbatullah bin Abdullah (697H)

[14] Nama ini disebutkan oleh al-Subki. Ibn Khalikan dan Haji Khalifah pula menyebutkannya sebagai Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab. Manakala Ibn Qadhi Syuhbah menyebutnya sebagai Shafwah fi Ikhtishar Nihayah al-Mathlab. Berdasarkan judul yang diberikan oleh al-Subki (Shafwah al-Mazhab ‘ala Nihayah al-Mathlab), kitab ini adalah huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Mathlab karya al-Imam Haramain al-Juwaini (478H). Sedangkan berdasarkan judul yang disebutkan oleh Ibn Khalikan, Haji Khalifah dan Ibn Qadhi Syuhbah, kitab ini merupakan ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab. Judul yang diberikan oleh mereka ini lebih tepat berbanding dengan judul yang disebutkan oleh al-Subki, kerana kitab Nihayah al-Mathlab ditulis merangkumi 40 jilid. Sedangkan kitab Shafwah ini hanya merangkumi 7 jilid sahaja. Berdasarkan realiti tersebut, terbukti bahawa kitab al-Shafwah ini merupakan ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab dan bukannya kitab huraiannya.

[15]   Iaitu syarah bagi kitab al-Iqna’ karya Imam al-Mawardi (450H)

===

Abad ke-7 Hijriah (600-699 H)

1. Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy al-Ashbahani (515-600H)
a) Syarh al-Muhazzab
b)  Tatimmah al-Tatimmah[1]

2. Al-Thawus, Abu al-Fadhl Ruknuddin al-‘Iraqi bi Muhammad bin al-‘Iraqi al-Hamzani al-Qazwaini (600H)
a) al-Thariqah al-Masyhurah fi al-Khilaf
b) Lubab al-Tahzib[2]

3. Dhiya-uddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Isa Dirbas al-Kurdi al-Huzbani al-Maraniy al-Mishri (516-602H)
a) al-Istiqshak Syarh al-Muhazzab

4. Ibn Bathisy, ‘Imaduddin Isma’il bin Hibbatullah (602H)
a) al-Istiqshak li Mazahib al-‘Ulama al-Fuqaha

5. Fakhruddin al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi (544- 606H)
a) Syarh al-Wajiz

6. ‘Imaduddin Abu Hamid Muhammad bin Yunus bin bin Muhammad al-Irbili (535-608H)
a) al-Fatawa (al-Fatawa al-Wasithiyyah)

7. Mu’inuddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim bin Abu al-Fadhl al-Sahli al-Jajarmi (613H)
a) Iydhah al-Wajiz

8. Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Hadhrami al-Tarimi (613H)
a) al-Ikmal lima waqa’a fi Tanbih min al-Isykal wa al-Ijmal

9. Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tibrizi (558-621H)
a) Simth al-Fawa-id
b) Mukhtashar al-Tabrizi[3]

10. Al-Imam Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Imam Musa bin Yunus al-Mawshuli (622H)
a) Syarh al-Tanbih

11. Jamaluddin Abu al-Walid Yunus bin Badran bin Fayruz al-Qurasyi al-Syaibi al-Hijazi al-Maliji (al-Jamal al-Mishri) (623H)
a) Mukhtashar al-Umm

12. Al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (624H).
a) al-Muharrar
b)  Fath al-‘Aziz Syarh al-Wajiz ( al-Syarh al-Kabir )
c) Syarh al-Shaghir
d) al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali

13. Sha-inuddin Abdul Aziz bin Abdul Karim al-Jayli (629H)
a) al-Mudhih al-Nabih fi Syarh al-Tanbih

14. Muhammad bin Ahmad Baththal al-Rakabiy   (630H)
a) Nuzhum al-Musta’zib Fi Syarh Gharib al-Muhazzab

15. Ibn al-Hadus, Abu Muhammad al-Mu’afi bin Ismail bin al-Husain al-Mawshuli (551-630H)
a) al-Kamil fi al-Fiqh[4]

16. Al-Qala-‘i, Muhammad bin ‘Ali bin Abi ‘Ali al-Qala-‘i al-Yamaniy (630H)
a) Ihtirazat al-Mazhab
b) al-Mustaghrib fi al-Muhazzab
c) Kanz al-Huffazh fi Ghara-ib al-Alfazh al-Muhazzab

17. Radhiyuddin Abu Dawud Sulaiman bin Muzaffar bin Ghana-im al-Jili (631H)
a) al-Ikmal

18. Sha-inuddin Abu al-Qasim ‘Abdul ‘Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi al-Humami al-Jili (632H)
a) al-I’jaz fi al-Ghaz

19. Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin Mu’in bin Sulthan al-Syaibani al-Dimasyqi (640H)
a) al-Tanqib ‘ala al-Muhazzab

20. Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin oleh ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (583-642H).
a) Iydhah al-Aghalith al-Mawjudah fi al-Wasith / Syarh  Musykil al- Wasith
b) Adab al-Qadha’

===
[1] Kitab Tatimmah al-Tatimmah adalah sebuah kitab yang disusun oleh Imam Muntajibuddin al-‘Ijli bagi menyempurnakan kitab Tatimmah al-Ibanah  karya Imam Abu Sa’id Abdurrahman bin Ma’mun al-Mutawali al-Naisaburi (478H) yang tidak sempat disiapkannya. Di mana kitab Tatimmah al-Ibanah yang disusun oleh al-Mutawali merupakan sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah  iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H).
[2] Ia merupakan ringkasan kitab al-Tahzib karya Imam al-Baghawi (516h). Ia  bukan sekadar ringkasan, beberapa maklumat tambahan dan susunan baru dibuat oleh pengarangnya bagi menyempurnakan karya ini.

[3] Ia merupakan ringkasan bagi kitab al-Wajiz, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H)

[4] Dalam kitab ini dihimpunkan permasalahan fiqh syafi’i berdasarkan  kitab-kitab dari dua tariqah, iaitu tariqah khurasan dan Iraq. Ia sebuah kitab yang agak tebal, hampir menyamai ketebalam kitab Rawdhah al-Thalibin, karya al-Nawawi (676H).

===

21. al-Hafizh Ibn al-Shalah, Taqiyuddin Abu ‘Amru Utsman bin Abdur Rahman al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643H)
a) Syarh Musykil al-Wasith /Ta’liqat ‘ala al-Wasith
b) Fatawa Ibn al-Shalah
c) Shilah al-Nasik
d) Adab al-Mufti wa al-Mustafti

22. Abu Abdullah Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Armawi al-‘Alawi (Qadhi al-‘Askar) (650H)
a) Syarh Fara-idh al-Wasith

23. Zakiyuddin Abu Muhammad ‘Abdul Azhim bin ‘Abdul Qawiy  bin ‘Abdullah al-Munziri al-Mishri (581-656H)
a) Syarh al-Tanbih

24. Ibn al-Tilmisani, Syarafuddin Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Ali al-Fihri al-Mishri (658H)
a)  al-Mughni Syarh al-Tanbih

25. Izzuddin, Abu Muhammad  ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdul Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan al-Sullami al-Dimasyqi (577-660H)
a) al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah[1]
b) al-Fatawa al-Kubra (al-Fatawa al-Mawshiliyyah)

26. Ibn al-Ustaz al-Asadi, Kamaluddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman (662H)
a) al-Hawasyi  ‘ala Fatawa Ibn al-Shalah
b) Syarh al-Wasith

27. Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini (585-665H)
a) al-Hawi al-Shaghir
b) al-Lubab[2]
c)  al-‘Ujab Syarh al-Lubab

28. Ya’qub bin Abdul Rahim bin Ibn ‘Ashrun (665H)
a) al-Masa-il ‘ala al-Muhazzab

29. Kamaluddin Abu al-Fadha-il Salar bin al-Hasan bin ‘Umar al-Irbili (670H)
a) Mukhtashar al-Bahr[3]

30. Muwaffiquddin Hamzah bin Yusuf al-Hamawi (670H)
a) Syarh Musykilat al-Wasith

31. Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)
a)  al-Tathriz Syarh al-Wajiz
b)  al-Ta’jiz Mukhtashar al-Wajiz (al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz)

32. Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H)
a)  Rawdhah al-Thalibin
b) Daqa-iq al-Rawdhah
c)  al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab
d) Nukat al-Muhazzab
e) Minhaj al-Thalibiin Wa ‘Umdah al-Muftiin
f)  al-Iydhah Fi al-Manasik
g)  Fatawa al-Nawawi /al-Masa-il al-Mantsurah
h)  al-Tahqiq
i) al-Tanqih Syarh al-Wasith[4]
j) Nuktah ‘ala al-Wasith
k) al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim[5]
l) Tuhfah Thalib  Syarh al-Tanbih[6]
m)  al-‘Umdah Fi Tashhih al-Tanbih
n) Nuktah al-Tanbih
o) al-Tahrir fi Lughat al-Tanbih
p)  Muhimmah al-Ahkam[7]
q) al-Muntakhab Mukhtashar al-Taznib[8]
r)  Ru-us al-Masa-il wa Tuhfah al-Thulab al-Fadha-il
s) Wujub Takhmis al-Ghanimah wa Qismah Baqiha
t)  al-Ushul wa al-Dhawabith
u)  Daqa-iq al-Minhaj

33. Abu al-Zabih Isma’il bin Muhammad bin ‘Ali al-Hadhrami (676H)
a) Syarh al-Muhazzab

34. Abu al-Farj Mufdhal bin Mas’ud al-Tanukhi
a) al-Lubab (Mukhtashar al-Tanbih)

35. Imam Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (676H )
a) al-Anwar li A’mal al-Abrar

36. ‘Alauddin ‘Ali bin Abu al-Hazm bin al-Nafis al-Qurasyi al-Mishri al-Thabib (687H)
a)   Syarh al-Tanbih

37. Al-Imam Kamal al-Din Ahmad bin ‘Isa bin Ridhwan al-‘Asqalani al-Qalyubi (689H)
a)  al-Isyraq fi SyarhTanbih Abi Ishaq

38. al-Qadhi (Qadhi Qudha’) Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydhawi al-Syairazi (685H)
a) al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa
b)  Syarh al-Tanbih
c)  al-Tazkirah
d) Minhaj al-Wushul fi ‘Ilm al-Ushul[9]

39. Al-Imam Taj al-Din Abdul Rahman bin Ibrahim al-Fazari (690H)
a)  al-Iqlid li Dar-i al-Taqlid (Syarh al-Tanbih)
b)  al-Fatawa

40. Abu Muhammad Abdul ‘Aziz bin Ahmad bin Sa’id al-Damiri al-Dirini al-Mishri  (612/613-694H)
a) Nazham al-Tanbih

41. Muhibbuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah al-Thabariy (615-694H)
a) al-Thiraz al-Muzahhab (Mukhtashar al-Muhazzab)
b)  Syarh al-Tanbih
c) Maslak al-Nabih fi Talkhis al-Tanbih
d) al-Ahkam al-Mabsuthah

42. Baha-uddin Abu al-Qasim Hibbatullah bin Abdullah bin Sayyid al-Kull al-Qafthiy (600-697H)
a)  Syarh al-Hadiy[10]

43. Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (699H)
a) Mukhtashar Khilafiyaat al-Baihaqi[11]

===
[1] Ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab karya Imam al-Haramain al-Juwaini (417-478H).

[2] Merupakan kitab yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang difatwakan oleh Ashab al-Wujud dan al-Aqawil dalam mazhab al-Syafi’i.

[3] Ringkasan bagi kitab Bahr al-Mazhab karya Imam Fakhr al-Islam Abu al-Muhasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad al-Thabari al-Ruyani (502H).

[4] Beliau hanya sempat menyusunnya sampai di pertengahan kitab al-Shalah, iaitu mengenai syarat-syarat solat.

[5] Walaupun ia merupakan kitab huraian hadis, namun begitu ia juga boleh dikatogori sebagai kitab fiqh Syafi’i kerana terdapat perbincangan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i.

[6] Beliau tidak sempat menyempurnakannya, hanya  di pertengahan kitab al-Shalah.

[7] Karya beliau ini hanya sampai di pertengahan kitab al-Thaharah, iaitu mengenai kebersihan pakaian dan badan.

[8] Ringkasan sebuah kitab karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi’I (624H) yang berjudul al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali

[9] Sebuah kitab usul fiqh yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama.

[10] Huraian bagi Kitabal-Hadiy fi al-Fiqh, karya Quthbuddin Abu al-Ma’ali Mas’ud bin Muhammad bin Mas’ud al-Thuraisyisyi al-Naysaburi (505-578H)

[11] Ringkasan kitab al-Khilafiyyat karya al-Hafiz Abu Bakar Ahmad  bin al-Husain bin ‘Ali al-Bayhaqi (384-458H).

===

Abad ke-8 Hijriah (700-799 H)

1.  ‘Alamuddin Abdul Karim bin ‘Ali bin ‘Umar al-‘Iraqi al-Syafi’i (Ibn al-Kurdi al-Anshari al-Mishri) (704H)
a) Syarh al-Tanbih

2. Syarafuddin Abdul Mukmin bin Khalaf bin Abu al-Hasan al-Diyamthi (613-705H
a) Kasyf al-Mughaththa fi Fadhl al-Shalah al-Wustha

3. Dhiya’uddin Abdul Aziz  bin Muhammad al-Thusi al-Dimasyqi (706H)
a) al-Mishbah Syarh al-Hawi

4. Ibn al-Rif-‘ah, Abu al-‘Abbas Najmuddin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Murtafi’ bin al-Rif-‘ah al-Anshari (645-710H)
a) al-Mathlab Syarh al-Wasith (Mathlab al-‘Ali fi Syarh al-Wasith)[1]
b) Kifayah al-Nabih Syarh al-Tanbih[2]

5. ‘Ala’uddin Abu al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Baji al-Mashri (631-714H)
a) al-Tahrir Mukhtashar al-Muharrar

6. Ruknuddin Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad bin Syaraf Syah al-Istirabazi   (715H)
a) Syarh al-Hawi

7. Ibn al-Wakil al-Mishri (Ibn al-Murahhil), Shadruddin Muhmmad bin Umar al-Syafi’i (716H)
a) al-Asybah wa al-Nazhair (الأشباه والنظائر)

8. ’Izzuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Ahmad bin Ahmad al-Mudlaji al-Nasya-i al-Mishri (716H)
a) al-Isykalat ‘ala al-Wasith

9. Muhammad bin Abi Manshur bin ‘Abdul Mun’im bin Hasan al-Syaibi (720H)
a) Syarh al-Tanbih

10. Baha-uddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abu Bakr bin ‘Arram al-Sakandari (720H)
a) al-Siraj al-Wahhaj Fi Iydhah al-Minhaj

11. Quthbuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Shamad bin Abdul Qadir al-Sunbathi al-Mishri  (722H)
a) Tashhih al-Ta’jiz

12. Ibn al-‘Amiri,  Jamaluddin Ahmad bin ‘Ali al-Yamani  (725H)
a) Syarh al-Tanbih

13. Ibn Qadhi Syahbah, Kamaluddin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Qadhi Syahbah al-Asadi (726H)
a) al-Ta’liq ‘ala al-Tanbih
b) Syarh al-Jurjaniyah[3]

14. Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli (727H)
a) al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith
b) Jawahir al-Bahr[4]

15. Ibn al-Shaqilli, Fakhruddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad (727H)
a) al-Tanjiz

16. ‘Alauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Isma’il bin Yusuf  al-Qunawi al-Tibrizi  (668-729H)
a) Talkhish Minhaj al-Halimi (Talkhish Minhaj al-Din)

17. Najmuddin Abu Abdullah Muhammad bin ‘Uqail bin Abu al-Hasan al-Balisi al-Mishri  (660-729H)
a) Syarh al-Tanbih

18. Fakhruddin Abu Umar ‘Uthman bin Muhammad bin Abdul Rahim ()
a) Syarh al-Hawi

19. Jamaluddin Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Abdul Hamid al-Jiluni al-Syirazi (731H)
a) al-Bahr al-Shaghir (al-Fatawa fi Nasyr al-Hawi)[5]

20. Dhiyauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Salim bin Rabi’ah al-Anshari al-Azra’iy (657-731H)
a) Nazham al-Tanbih

21. ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bi Ali bin Mahmud al-Malik al-Ayyubi (672-732H)
a) Nazham al-Hawi

22. al-Qadhi al-Imam Sarafuddin Abu al-Qasim Hibatullah Ibn al-Barizi (734H)
a) Masa-il Tahlil al-Ha-idh min al-Ihram

23. Al-Qadhi Syaraf al-Din Abu al-Qasim Hibatullah bin Abdul Rahim al-Barizi al-Hamawi al-Syafi’i (645-738H)
a) Mukhtashar al-Tanbih
b) Tamyiz al-Ta’jiz (Syarh  ‘ala al-Ta’jiz)[6]
c) al-Zubad[7]
d) Syarh al-Bahjah
e) Taysir Fatawa fi Tahrir al-Hawi

24. Fakhruddin Abu ‘Amru Usman bin ‘Ali bin Usman al-Tha’i al-Halabi (Ibn Khathib Jibrin) (662-739H)
a) Tashhih al-Hawi

25. Majd al-Din Abu Bakr bin Isma’il bin ‘Abdul ‘Aziz al-Zankalumi al-Syafi’i  (677-740H)
a) Tuhfah al-Nabih Syarh al-Tanbih
b) Zawa-id al-Bahr ‘ala al-Rafi’i

26. Muhammad bin Yusuf, Zaynuddin Abu Hayyan al-Dalusi (745H)
a) al-Wahhaj fi Ikhtishar al-Minhaj

27. Dhiya-u al-Din Muhammad bin Ibrahim al-Munawi (746H)
a) Syarh al-Tanbih

28. Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Bashshal al-Yamani (748H)
a) Syarh al-Tanbih

29. Abu al-Fadhl Kamaluddin Ja’far bin Tsa’lab bi Ja’far al-Adfuwy (675/685-748/749)
a) al-Imta’ fi Ahkam al-Sima’

30. Ibn al-Wardi, Zaynuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-Muzaffar bin ‘Umar al-bin al-Wardi Mu’arri al-Kindi (691-749H/1348M)
a) al-Bahjah Nazmu al-Hawi al-Shaghir[8]

31. Faraj bin Muhammad, Nuruddin  al-Ardabili (749H)
a) Syarh al-Minhaj

32. Najmuddin Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Yusuf bin Ibrahim al-Ushfuni  (677-750H)
a) Mukhtashar al-Rawdhah

33. Syihabuddin Abu Musa Ahmad bin Musa bin Khafajah al-Shafadi (750H/1349M)
a) Syarh al-Tanbih
b) al-‘Umdah (al-Mukhtashar fi al-Fiqh)
c) al-Masa-il al-Muhimmat li al-Mu’minin

34. Syihab al-Din Ahmad bin Saif al-Din al-Dzahiri (753H)
a) al-Rawdh al-Nazih fi Nuzhum al-Tanbih

35. Taqiyuddin Abu al-Hasan Ali bin Abdul Kafi al-Subki (683-756H)
a) Takmilah al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab[9]
b) al-Ibhaj Fi Syarh al- Minhaj
c) Fatawa al-Subki
d) Nur al-Mashabih fi Shalah al-Tarawih

36. Taj al-Din Abdul Rahim bin Muhammad al-Mawshuli (761H)
a) al-Nabih fi Ikhtishar al-Tanbih

37. Ibn Naqib al-Mishri, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Lukluk (702-769H)
a) Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik
b) al-Tawsyih al-Muzahhab fi Tashhih al-Muhazzab
c) Tashil al-Hidayah wa Tahshih al-Kifayah[10]

38. Jamaluddin Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Syarisyi al-Dimasyqi (695-769H/779H)
a) Zawa-id al-Hawi ‘ala al-Minhaj

39. Tajuddin Abdul Wahhab bin  Taqiyyuddin Ali bin Abdul Kafi al-Subki (770H)
a) Takammulah al- Ibhaj Fi Syarh al- Minhaj
b) al-Tawsyih ‘ala al-Tanbih wa al-Tashhih wa al-Minhaj

40. Syamsuddin Abu Abdullah, Muhammad bin Khalaf bin Kamil al-Ghazzi al-Dimasyqi (716-770H)
a) Ziyadat al-Mathlab ‘ala al-Rafi’i[11]

41. Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Husain bin ‘Ali al-Qurasyi al-Isnawi al-Mishri (704-772H)
a) Hasyiah ‘ala al-Rawdhah
b) Tazkirah al-Nabih Fi Tashhih al-Tanbih[12]
c) al-Hidayah ila Awham al-Kifayah
d) al-Muhimmat ‘ala al-Rawdhah[13]
e) al-Tanqih fima Yarid ‘ala al-Tashhih
f) al-Tamhid fi Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul
g) al-Fatawa al-Hamawiyyah

42. Abu Hamid Baha-uddin Ahmad bin Ali bin Abdul Kafi al-Subki al-Mishri (719-773H)
a) Jam’u al-Tanaqud

43. Imaduddin Abu al-Fidak Ismail bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (701-774H)
a) Irsyad al-Faqih ila Ma’rifah Adillah al-Tanbih

44. Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ridhwan al-Ba’li al-Mawshili (774H)
a) Ghayah al-Luhhaj fi Syarh al-Minhaj

45. Al-‘Allamah Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (779H)
a) al-Anwar li A’mal al-Abrar

46. Syihabuddin Abu al-‘Abbas al-Azra’i  Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid (708-783H)
a) Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj
b) Ghunyah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj
c) Hasyiah ‘ala al-Rawdhah
d) Jam’ al-Tawassuth Bayna al-Rawdhah wa al-Syarh Syarh[14]
e) al-Tanbihat ‘ala Awham al-Muhimmat

47. Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakr al-Shardafi al-Rimiy (710-792H)
a) al-Ma-‘ani al-Badi-‘ah Fi Ma’rifah Ikhtilaf Ahl al-Syari-‘ah
b) al-Tafqih Syarh al-Tanbih li Abi Ishaq al-Syairaziy
c) Bughyah al-Nasik fi al-Manasik

48. Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyi (745-794H /1344-1392M)
a) al-Dibaj fi Tawdhih al-Minhaj
b) Syarh al-Tanbih
c) Syarh al-Wajiz
d) al-Qawa-‘id Fi al-Furu’
e) al-Khadim li al-Rawdhah
f) Khabaya al-Zawaya fi al-Furu’
g) Fatawa al-Zarkasyi
h) al-Mantsur fi Tartib al-Qawa’id al-Fiqhiyyah[15] (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية)

49. Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Shalih bin Ahmad  al-Biqa’i al-Zuhri al-Dimasyqi (795H).
a) al-‘Umdah

50. Syarafuddin Abu al-Ruh, ‘Isa bin ‘Usman bin ‘Isa al-Ghazzi (799H)
a) al-Jawahir wa al-Durar[16].

===
[1] Merupakan huraian bagi kitab al-Wasith, karya Imam al-Ghazali (505H). Ibn al-Rif’ah memulakan penyusunan karya beliau ini, dari bahagian akhir daripada kitab al-Wasith, iaitu bahagian jinayat, hudud dan ta’zir sehingga akhir kitab dan diikuti dengan bahagian muamalat. Kemudiannya, baharulah beliau menghuraikan bahagian awal kitab, iaitu bahagian ibadat dan hukum kekeluargaan. Namun beliau tidak sempat menyempurnakan karya beliau ini, kerana kewafatannya. Dalam bahagian ibadat, beliau hanya sempat membuat penghuraian sebahagian daripada bab solat. Ada pengkaji menyebutkan bahawa beberapa bab mengenai ibadat yang ditinggalkan oleh Ibn al-Rif’ah, iaitu zakat, puasa dan haji telah disiapkan huraiannya oleh seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkemudian, iaitu al-‘Allamah al-Qamuli al-Syafi’i. Wallahu a’lam.

[2] Dalam karya-karya fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan kitab al-Kifayah secara mutlak tanpa judul lengkapnya (Kifayah al-Nabih), maka ia merujuk kepada kitab ini. Di antara kitab yang ada kaitan dengan kitab al-Kifayah, ialah;

  1. a)  Tashil al-Hidayah wa Tahshih al-Kifayah, karya Ibn Naqib al-Mishri, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Lukluk (702-769H).
  2. b)   al-Hidayah ila Awham al-Kifayah, karya Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Husain bin ‘Ali al-Qurasyi al-Isnawi al-Mishri (704-772H).

[3] Kemungkinan syarah (huraian) bagi kitab al-Tahrir fi al-Furu’ karya Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Jurjani (482H).

[4] Kitab Jawahir al-Bahr adalah ringkasan bagi kitab al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith karya beliau sendiri. Kitab ini kemudiannya telah diringkaskan pula oleh Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani [887H] dengan kitabnya Jawahir al-Jawahir.

[5] Ia merupakan mukhtashar (ringkasan) bagi kitab al-Hawi al-Shaghir karya Imam Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini al-Syafi’i (585-665H).

[6] Iaitu huraian bagi kitab al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz, karya Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)

[7]  Kitab al-Zubab adalah sebuah kitab yang disusun kembali dari Matn  al-Taqrib atau lebih dikenali sebagai Matan Abu Syuja’, dengan beberapa penambahan oleh pengarangnya. Kitab ini kemudiannya telah disusun kembali oleh Imam Ibn  Ruslan al-Maqdisi al-Syafi’i (753H -844H) dalam bentuk nazam melalui kitabnya yang terkenal dengan judul Manzhumah Shafwah al-Zubad atau Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi’i.

[8] Ia juga dikenali dengan Bahjah al-Wardiyyah iaitu ringkasan kitab al-Hawi al-Shaghir karya al-Qazwaini (665H) dalam bentuk nazham.

[9] Kitab ini disusun bagi menyempurnakan kitab al-Majmu’  yang disusun  oleh Imam al-Nawawi (676H) sebelumnya. Di mana Imam al-Nawawi hanya sempat menghurai kandungan kitab al-Muhazzab karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi al-Fayruzabadi (393-476H) sampai awal bab Mu’amalat. Imam Taqiyuddin al-Subki menyambung kembali usaha bagi menyempurnakan huraian kitab al-Muhazzab, namun usaha yang besar ini, terhenti lagi apabila Taqiyuddin al-Subki meninggal dunia lebih awal setelah menyelesaikan tiga jilid dari kitab al-Majmu’ iaitu sampai bab al-Murabahah dari Kitab al-Buyu‘.

[10] Ringkasan bagi kitab Kifayah al-Nabih Syarh al-Tanbih, karya Ibn al-Rif’ah (710H). Kebiasaannya, jika disebut kitab al-Kifayah secara mutlak , maksudnya kitab Kifayah al-Nabih, karya Ibn al-Rif’ah.

[11]   Iaitu ziyadat (tambahan) bagi kitab al-Mathlab ‘ala al-Rafi’i karya Ibn al-Rif’ah (710H).

[12] Syarah bagi kitab Tashhih al-Tanbih karya al-Nawawi. Beliau mempunyai syarah yang lain bagi kitab al-Tashhih iaitu al-Tanqih fima yarid ‘ala al-Tashhih.

[13] Syarah bagi kitab Rawdhah al-Thalibin karya Imam al-Nawawi

[14] Kitab yang menggabungkan isi kandungan kitab al-Rawdhah karya al-Nawawi dan al-Syarh al-Kabir karya al-Rafi’i.

[15] Kitab mengenai kaedah fiqh (qawa’id fiqhiyyah). Al-Zarkasyi  menyusun kitab ini berdasarkan kitab al-Asybah wa al-Nazhair fi Fiqh al-Syafi’iyah (الأشباه والنظائر في فقه الشافعية), karya al-Imam al-Muhaddis al-Faqih Shadruddin, Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Murahhil (665-716H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wakil al-Mishri.

[16] Sebuah kitab fiqh yang besar. Antara kandungannya menerangkan perbezaan kaedah para ulama  dalam menetapkan hukum sesuatu permasalahan fiqh.
===

***Rujukan: Blog Karya Ulama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: